Verslag Argentum 17 april 2023

Bespreking Challenge 3

Alle foto’s werden besproken.

Het thema Legopoppetjes heeft velen een leuke knutselavond bezorgd, en de resultaten waren verrassend en creatief. Er waren vijf winnaars. (Martin 1, WimV 2, Bart, Mirjam Frans 3)
Het thema driehoeken gaf een zeer groot scala aan foto’s sommigen weer binnen creatief, anderen buiten wat er zoal voorbij kwam. (Top 3: Hans vD 1, WimV 2 en Mariette 3)


Bij het thema voorjaar was vooral de tuin(of die van de buren) een inspiratiebron, dit kwam natuurlijk ook door het slechte voorjaarsweer.(Top 3: Zwaantje 1, Mariette 2, Bernadet 3)


Thema 4, de spreuk of spreekwoord  heeft velen weer hoofdbrekens bezorgd, vooral diegenen die geen spreuken kennen! Ook hier waren de resultaten veelzijdig en was er goed nagedacht. (Top 3: Evert 1, Martin 2, Bernadet 3)


Bij de laatste uitdaging, de filmposter hebben een aantal het laten afweten, de uitdaging was te uitdagend. (Top 3: Evert 1, Martin 2, WimV 3)

De avond werd afgesloten met de prijsuitreiking. Dit keer een wisselbeker voor de winnaar met de meeste punten (Evert) en mokken voor de 2de en 3de prijs.

De conclusie was dat dit een zeer leuke en uitdagende challenge was en zeker voor herhaling vatbaar.

Verslag clubavond 3 april 2023

Deze avond vond een fotobespreking plaats door Anita Riemersma. De bijeenkomst
was in een nieuwe zaal, die groter was vanwege het toegenomen aantal leden. Er
waren twee belangstellenden aanwezig die kwamen kijken.

Excursie
Tijdens de bijeenkomst werd er gesproken over de excursie naar het Naardermeer die
gepland staat op 16 april. Er wordt een eigen bijdrage van €20 gevraagd per
deelnemer. Er werden nog enkele tips gegeven voor het fotograferen op het
Naardermeer. Tijdens de tocht zullen de deelnemers twee keer de boot verlaten, bij
de vogelkijkhut en bij trilveen. Er zullen zowel dieren (vogels) als planten te
fotograferen zijn en het wordt aanbevolen om zowel een macrolens als een telelens
mee te nemen.
Al met al belooft het een mooie en interessante excursie te worden, waarbij de
deelnemers de kans krijgen om prachtige foto’s te maken van de flora en fauna in het
gebied. We kijken uit naar deze excursie en de foto’s die daaruit voort zullen komen.
De fotochallenge loopt goed met veel inzendingen.

Foto en gedicht
Over vier weken, 8 mei, zullen foto’s worden besproken, gemaakt aan de hand van de
nieuwe opdracht: “Maak twee foto’s naar aanleiding of aan de hand van een gedicht.”

Snelheid en beweging
Anita Riemersma leidde de fotobespreking van de foto’s van de inzendingen
gemaakt rond het thema: “Snelheid en beweging”. De ingezonden foto’s waren deels
speciaal gemaakt voor deze opdracht en deels afkomstig uit eigen fotoarchief van de
deelnemers. Er waren vele interessante foto’s ingezonden.

De favorieten van Anita:

 

Op de derde plaats dit dromerige beeld, gemaakt door Ans.

 

 

 

 

 

 

Op de tweede plaats deze turbulente foto, gemaakt op de kermis door Monique.

 

 

 

 

Op de eerste plaat de “gewaagde” foto, gemaakt door Frans

 

 

 

De deelnemers hadden verschillende technieken toegepast om beweging en snelheid
op de foto te laten blijken.

 Zo hadden sommige deelnemers gespeeld met sluitertijd
of de camera meebewogen tijdens de opname, terwijl anderen gebruik hadden
gemaakt van ICM (Intentional Camera Movement) en hadden gezoomd tijdens de
opname.

 

Er waren nachtopnames gemaakt met een lange sluitertijd, waardoor beweging goed tot uitdrukking kan komen, en dagfoto’s van rijdende treinen en wielrenners tot
sport, kermis, kitesurfers, opspattend water, druppels, kwispelende hondenstaarten 
en Grand Prix races van het TV scherm af.

 

Al met al waren er vele interessante en creatieve inzendingen, waarbij de deelnemers
goed gebruik hadden gemaakt van de verschillende technieken om beweging en
snelheid op de foto vast te leggen. We kijken uit naar de bespreking van de opdracht
over vier weken, om nog meer prachtige foto’s te kunnen bewonderen en bespreken.

Rob Eldink

Verslag clubavond 20 maart 2023

Over de expositie
De (oude) expositie van Jan Tabak is verplaatst naar de Plataan, onze oude locatie.
Binnenkort wordt de expositie geopend. Mededeling volgt via de gebruikelijke weg.

Over de challenge
Ankie: waarom is de opdracht van de 5 e challenge al verteld?
Bart: Dit is overleg met Wim gegaan. Deze (lastige) opdracht heeft meer tijd nodig. Alle middelen mogen gebruikt worden. Ook mag men beroep doen op anderen om te helpen bv. met Photoshop of een ander programma.

Langzame fotografie
Ankie legt deze avond uit wat Langzame Fotografie inhoudt. In de Powerpoint die ze laat zien tijdens deze avond staat nog eens uitvoerig uitgelegd wat langzame fotografie is. (via deze link te vinden)
Dit is in het kort:  bedenk iets, maak een plan, werk dit uit, en maak deze foto.
Kijk ook eens naar de foto’s van Charlotte van Ruijven of Roy Mohlman.
Ca. 11 personen hebben foto’s ingeleverd en deze worden 1 voor 1 besproken. Mooie
verhalen te horen en evenzo mooie foto’s zijn te zien, waarvan er enkele hier onder te zien zijn:.

Snelheid en beweging
Naast de challenge die al volop in gang is, moeten er vóór 31 maart 2 foto’s ingeleverd
worden voor snelheid en beweging. Deze foto’s worden dan besproken door Anita.
Het was een korte avond deze keer, maar zeer waardevol.

Verslag clubavond 6 maart 2023

Deze avond is gewijd aan de algemene ledenvergadering, en aan de presentatie van de rode draad.

Notulen van de ALV

 1. Opening. Bernadet opent om 19.45 de vergadering.
 2. Vaststellen quorum 1/7 deel van het aantal stemgerechtigde leden (4 leden).Er zijn 22 leden aanwezig inclusief bestuur.
  Afwezig met kennisgeving, Ankie, René, Debby, Ingrid,
 3. Mededelingen van het bestuur. Er zijn geen mededelingen
 4. Goedkeuren notulen ALV 2022. Er zijn geen opmerkingen de notulen worden vastgesteld.
 5. Jaarverslag. Na een moeizame start van het jaar hebben we uiteindelijk toch een succesvol jaar gehad. We hebben een nieuw onderkomen gevonden, 5 nieuwe leden erbij, 3 nieuwe bestuursleden. We hebben een mooi programma gehad en een aantal exposities. De commissies, met name de programmacommissie
  worden bedankt voor hun inzet. Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag.
 6. Verslag kascommissie. Toelichting van de kascommissie. Wim Vleeming meldt dat de presentatie van de jaarcijfers duidelijk is en dat er geen onrechtmatigheden in zitten.
 7. Rekening en verantwoording 2022. Frans licht de jaarcijfers toe. We zijn minder negatief uitgekomen dan begroot was. Mede door de extra contributie van nieuwe leden en doordat de programmacommissie ruim binnen het budget is gebleven. Er zijn geen vragen.
 8. Begroting 2023. Evert merkt op dat er een behoorlijke stijging in de opbrengsten is waardoor de balans minder negatief is dan voorgaand jaar. Onze vaste lasten zullen echter ook dit jaar weer toenemen is de verwachting. Wanneer de contributie niet verhoogd wordt zullen we weer in de min uitkomen (220 euro).
  De begroting voor 2023 wordt door de leden goedgekeurd
 9. Vaststellen contributie 2023. Voorstel is toch een verhoging gezien de kostenstijging van alle vaste lasten en van de bedragen die fotografen vragen voor een presentatie, lezing of coaching . Willen we het programma met presentaties boeiend houden dan is een verhoging naar €108,- wenselijk. Dit voorstel geeft enige discussie. De programmacommissie meldt dat het lastig is een goed programma neer te zetten voor het huidige budget, gezien alle prijsstijgingen. Al jaren werkt de programma commissie met het
  budget van € 1000,-. Dat is nu niet meer toereikend voor een goed programma. Nieuwe leden merken op dat zij lid zijn geworden bij Argentum juist ook vanwege het leuke en interessante programma. Als er een ander programma is, is het maar de vraag of men dan nog lid blijft of wordt. Voor sommige leden is het een behoorlijke verhoging en moeten er keuzes gemaakt worden. Er wordt over gestemd. Er stemmen 18 leden vóór een contributie verhoging tot € 108,- .
  Voor 2023 wordt de contributie vastgesteld op108 euro.
  Het bestuur geeft aan dat als er mensen zijn die een probleem hebben met deze verhoging zij zich bij het bestuur kunnen melden. Met elkaar gaan we dan kijken wat wel mogelijk is.
 10. Verkiezing bestuursleden. Marianne treedt maart 2024 af als secretaris. Wie wil zich aanmelden voor deze functie in het bestuur? Graag ruim van te voren melden i.v.m. de overdracht van het secretariaat.
 11. Verkiezing/vaststellen commissies.
  a. Kascommissie vertegenwoordiger in bestuur Frans/ Hans en Carla
  b. Programmacommissie vertegenwoordiger in bestuur Mirjam/ Ankie, Mirjam, Wim Vleeming en Evert.
  c. Expositiecommissie vertegenwoordiger in bestuur Marianne/ Anne, Wim Wolvenne, Marijke en Mariette.
  d. Digitaal commissie vertegenwoordiger in bestuur Marianne/ Hans, Bart en bij hun afwezigheid wil Herman de laptop op clubavonden bedienen.
  e. Excursiecommissie vertegenwoordiger in bestuur Bernadet/ Bea, Martin, Ans en Ellen.
  12. Voorstellen van uit het bestuur. Mirjam vertelt in kort de uitslag van de enquête van de Camera NU avond. Voorstel is om 1 a 2 x per jaar een dergelijke avond te organiseren. Dan wel meer entree vragen.
  Oud leden hebben aangegeven ook voor presentaties te willen betalen, deze kunnen ook uitgenodigd worden.

Naar aanleiding van de stellingen die we besproken hebben zijn er vanuit het bestuur de volgende voorstellen;

 • Ledenaantal laten groeien tot 30 a 35 leden. Dit wordt goed gevonden met de opmerking bij 35 te heroverwegen.
 • Challenge niet veranderen. Een initiatief om buiten de club mensen hierbij te betrekken is welkom
 • Doelgroep jongeren aan trekken zijn 30, 40 tot 50 jarigen. Waarbij opgemerkt wordt dat jongeren zeker ook welkom zijn maar dat we ons met werving we niet specifiek op die doelgroep richten
 • Voor nieuwe leden een buddy die alle ins en outs van de club uitlegt. En fototechnische aspecten indien nodig. De vraag rijst of nieuwe leden hier belangstelling voor hebben. Een aanspreekpersoon vindt met toch wel fijn.
  Wim Vleeming, Bart, Mirjam, Bernadet en Marianne geven te
  kennen dat zij aanspreekpersoon willen zijn voor nieuwe leden. Dat geldt ook voor de huidige nieuwe leden.
 • Exposities blijven vooralsnog zoals we gewend zijn. Vraag; hoeveel exposities willen de leden per jaar? Opgemerkt wordt zoveel als leden foto’s blijven insturen. Stuurt men geen foto’s meer in dan is het kennelijk genoeg. De expositie-commissie geeft aan dat in het jaar van het jubileum waarin we 8 exposities hadden dit voor hun wel behoorlijk aanpoten was.
  Evert geeft een voorbeeld hoe je een expositie bv bij een bank kunt houden. Dan gaan we volgens een thema fotograferen bv geld, een kluis, etc. De bank wordt gevraagd de kosten van de expositie en misschien iets meer te betalen in ruil voor mooie foto’s in een lege gang. Evert en Yvonne gaan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn bij bedrijven.
 • Samenwerking met andere organisaties heeft geen daadwerkelijke ideeën opgebracht. We kunnen t.z.t. kijken of er een samenwerking mogelijk is met bv natuurmonumenten of andere clubs.
  Fotograferen van evenementen was weinig animo voor. Bussum cultureel is in september en dan zijn er nog veel leden op vakantie. Het werken met thema groepen werd voor alsnog niet nodig gevonden.

  13. Voorstellen vanuit de leden.
  Mariette wil graag een foto van elk lid met naam zodat nieuwe leden sneller weten wie wie is. Marianne gaat kijken of dit in te passen is in de ledenlijst. Het helpt al als men een gezicht in de whats app kan zien
  Herman merkt op dat geldstromen voor een door de club georganiseerde extra avond via de bankrekening van de club moet lopen en niet via een privérekening dit om het transparant te houden.
  Yvonne vindt het programma en alles wat georganiseerd wordt zeer boeiend en bedankt de commissies.
  Paul vertelt dat hij nu 2 x bij een clubavond is geweest. Dat het hem goed bevalt en dat hij lid wordt.
  Bart merkt op dat er best hogere entree gelden gevraagd kunnen worden bij workshops, lezingen enz, zodat je een soort spaarpotje maakt.
  14. Wat verder nog ter tafel komt. Wim Wolvenne is dit jaar 50 jaar lid van Argentum. Dat verdient een bloemetje. Bernadet bedankt Wim voor zijn jarenlange lidmaatschap en zijn inzet in met name de
  expositiecommissie en andere werkzaamheden voor de club.
  15. Sluiting vergadering.

Rode draad

We nemen de rode draad door. Het is weer een mooie serie geworden. Voor de leden is deze serie te bekijken via de volgende link: https://www.fotoclubargentum.nl/wp-content/uploads/2023/03/Rode-draad-22-23.pdf

 

Verslag clubavond 20 februari 2023

Opening om 19.45 uur door Mirjam die onze nieuwe coach Anita Riemersma welkom heet. Anita zal het komende jaar gaan optreden als onze vaste coach.

Mededelingen.

 1. De lightpaint workshop van 1 maart gaat definitief door.
  1. Reservering van de zaal is geregeld
  2. Aanvang om 19.00 uur ( inloop vanaf 18.45 uur )
  3. Gebruik andere ingang dan de gebruikelijke ( bij de muziekschool )
  4. Kosten wordt € 13,50 per persoon.
   1. Afgesproken wordt dit af te ronden op € 15,00 per persoon
   2. Zodoende kan er voor een natje en droogje gezorgd worden
   3. Deze kosten worden via Tikkie verrekend met de deelnemende leden
 1. De kosten voor de Kerstborrel zijn ook inmiddels bekend
  1. Dit is € 3,70 per persoon
  2. Kosten worden per Tikkie verrekend met de aanwezigen
 2. Over 2 weken is er de Algemene Leden Vergadering
  1. Onderwerpen zullen onder ander zijn
   1. Visie vereniging
   2. Inhoud avonden
   3. Contributie
   4. De nieuwe Rode Draad
   5. De benodigde informatie wordt separaat toegestuurd
 1. Ankie
  1. Is een stuk aan het voorbereiden over “Langzame Fotografie”
   1. Dit is bedoeld als leidraad voor 20 maart wanneer dit op de agenda staat
 2. Martin
  1. Excursie Naardermeer
   1. Deelnemers nu 15 personen
   2. Kosten wordt verder uitgezocht en gedeeld door aantal deelnemers
   3. Binnenkort komt een stukje over de achtergronden en wat mee te nemen

Voorstellen Anita Riemersma

Anita stelt zich verder voor.

 1. Woont in Almere
 2. Is daar ook lid van een fotoclub
 3. Fotografeert al sinds begin middelbare school
 4. Sinds 2000 professioneel bezig met fotografie
 5. Geeft regelmatig workshops en organiseert ook foto-uitjes
 6. Vindt het nog steeds leuk nieuwe dingen te proberen
 7. Doet ook aan verschillende soorten fotografie
  1. Zoals de Sport- en Lichamelijke Opvoeding fotografie
  2. Maar ook Abstracte fotografie
  3. En sinds kort ook fotografie via Drones
 8. Is partner van de stichting Jeugd en Cultuur, iets dat zij erg belangrijk vindt

Inleiding Beweging en Snelheid

Anita geeft een korte presentatie van Beweging en Snelheid in de fotografie

Verschillende vormen van snelheid zijn bijvoorbeeld

 1. Korte sluitertijd
 2. Lange sluitertijd
 3. Meetrekken
 4. Zoomen tijdens opname
 5. Intentional camera Movement (ICM)
 6. Flitsen
  1. 0p 2e gordijn
  2. Tijdens lange sluitertijd
  3. Stroboscopisch flitsen
 7. Nabewerking

Beoordeling ingestuurde series

Vervolgens geeft Anita haar feedback op de door de leden ingestuurde series.

Enkele opmerkingen wil ze echter wel vooraf meegeven

 1. Series kunnen worden gezien op verschillende manieren
 2. Er zijn geen goede of foute series, ieders persoonlijke keuze
 3. Let op de samenhangende kleuren bij de ingeleverde foto’s
 4. Let ook op de grootte van de foto’s in de collage

Hierna geeft ze per ingestuurde serie haar opbouwende feedback.

De uiteindelijke winnaars ( persoonlijke voorkeur Anita ) zijn van de series van

 1. Evert
 2. Carla
 3. Yvonne

De avond wordt om 22.15 gesloten.

 

Verslag clubavond 6 februari 2023

Opening, mededelingen

 • Het nieuwe lid Debby wordt van harte welkom geheten.
 • Mirjam brengt de workshop “Light Painting “ die gehouden wordt op 1 maart ter sprake. Afmelden kan alleen nog vóór 12 februari, ben je daarna alsnog verhinderd, dan zijn de kosten voor jezelf.
 • Vanaf 13 maart kunnen we exposeren in “De Schakel”.
  14 Ingelijste foto’s staan klaar, de verkochte foto van Ankie zal opnieuw afgedrukt worden en misschien is het leuk om de nieuwe leden die nog niet aan deze serie meegedaan hebben de kans te geven om mee te doen.
  Marianne en Marijke gaan kijken of er in de Schakel ruimte is voor meer foto’s. 

Presentatie van fotografe Ariane James, “Beeldtaal.” 
Het eerste deel van de avond wijdt Ariane aan de vraag hoe je met beeld een verhaal vertelt. Ze laat zien hoe het beeld in de geschiedenis van de mensheid een rol gespeeld heeft. Belangrijk in onze vluchtige tijd. 
Zij toont aan de hand van haar serie: “Dagboek Schrijven met licht” de verschillende wijzen waarop dat kan.

 • Door middel van werken met soorten licht, hard en zacht licht, bijzondere lichtsoorten.
 • Met kleur van het licht, kleurtemperatuur en witbalans en bijzondere lichtsoorten.
 • Gebruik van licht in de schilderkunst en fotografie.
 • Low Key en High Key.
 • Gebruik van infrarood om magie over te brengen, bv in een landschap. 

In het tweede deel van de avond bespreekt Ariane de door de leden ingezonden foto’s. Zij betrekt de leden in de discussie. 
Zij stelt de volgende vragen:

 • Voldoet de foto aan de opdracht LICHT.
 • Is de titel juist gekozen of is er een passendere titel voor de getoonde foto.

De maker van de foto die getoond wordt vertelt waar en waarom hij gemaakt is.
 

Ankie Brekend licht

 

Ankie – Brekend licht

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne – verrassend moment

 

 

 

 

 

 

 

Bernadet – Schaatsen bij zonsopkomst 

 

 

 

 

Carla – Licht

 

 

 

 

 

Debby – Love the sun

 

 

 

 

 

 

Ellen – Herinneren

 

 

 

 

Evert – Gouden licht verlicht de mist

 

 

 

 

Frans – Schotse Hooglander met een gouden randje

 

 

 

 

 

Herman – Door het licht verborgen

 

 

 

 

 

 

Hans – Lichtbron

 

 

 

 

 

Mariëtte – Licht, bron van leven

 

 

 

 

 

 

 

Marianne – Lichtwarmte

 

 

 

 

 

Marijke – Licht in donkere dagen

 

 

 

 

 

 

Martin – light tracks 

 

 

 

 

 

Mieke – licht

 

 

 

Mieke – licht

 

 

 

 

 

 

Mirjam – Op jacht naar de komeet 

 

 

 

 

Mirjam – Winterse zonsopkomst

 

 

 

 

Wim V. – Lichte gekleurde lollies

 

 

 

 

Wim W. – Licht

 

 

 

 

 

Yvonne – Hollands licht

 

 

 

 

 

 

Zwaantje – Hier schijnt altijd de zon

 

 

 

 

Wij bedanken Ariane voor haar mooie, heldere, zeer leerzame presentatie.

(Verslag gemaakt door Marijke)

Verslag clubavond 23 januari 2023

Argentum clubavond

Datum: 23 januari 2023
Aanwezig: 15 leden en 1 gast, Debby
Verslag: Herman van Dennebroek

Bernadette opent de avond.

Op deze avond zou Anita Riemersma het thema “serie” bespreken, maar zij was verhinderd. Er wordt een alternatief programma aangeboden.

Mededelingen:

 • Voor de volgende avond 6 februari is het onderwerp Beeldtaal en gaat het vooral over Licht. In de update van info@… van 25 januari staat in een bijlage beschreven waar de gastspreker over gaat vertellen.
  Opdracht aan ons is 1 foto inleveren die “licht” als onderwerp heeft. De foto mag niet door de clubleden al eerder gezien zijn.

De opdracht Licht

Maak één foto met als onderwerp ‘Licht’ en geef deze een duidelijke titel.
Dat betekent dat het Licht het onderwerp is en dat al het andere in beeld daaraan ondergeschikt is. Hoe verbeeld jij wat ‘Licht’ voor jou betekent? Is dat bijvoorbeeld verblindend, magisch, confronterend, ontroerend? Kan jij jouw ervaring overbrengen?
Denk
daarbij na over de rol van alle beeldelementen, zoals kleurtemperatuur, contrastwerking, de plek, het moment van de dag etc. Matcht de ervaring die je oproept met jouw titel?

Inleveren via digitaal@fotoclubargentum.nl voor 3 februari.

 • Ma 30 januari om 16.00 uur opening fototentoonstelling in Jan Tabak. Indien er een foto van jou hangt, dan zo spoedig mogelijk een beschrijving van waar is het en je naam als maker/maakster
 • De enquête over de camera nu avond laat een positieve waardering zien. De aanwezige fotoclubs vonden het leuk en nuttig om samen iets te doen.

Presentatie Bart over fotobewerking met Photoshop Elements.

 • Bart werkt niet met RAW, alleen in JPG. Uitgangspunt: De instellingen in mijn fototoestel optimaal instellen zodat de foto niet met allerlei extra tools nabewerkt hoeft te worden.
  Bart werkt volgens het principe van KISS = Keep It Short & Simple.
 • Bart bespreekt zijn workflow van A tot Z in 6 stappen
 1. Idee
 2. Nadenken over de uitvoering
 3. Foto maken
 4. Bewerken d.m.v. een aantal handelingen, liefst zo weinig mogelijk.
  Een foto die niet goed is, gaat hij geen tijd aan besteden om met fotoprogramma de foto op te  knappen. Foto gaat naar prullenmand.
  Laatste handeling opslaan; klein formaat voor website, groot formaat voor afdruk.
 5. Publicatie
 6. Opruimen, waar laat je de niet gebruikte foto’s?

Maak back-ups; diverse back up methodes worden genoemd door Bart en de leden. Het gaat van kopie maken tot het gebruik van speciale BU programma’s.  Discipline bij BU uitvoering is belangrijk. Over de vraag “Hoe sorteer je de foto’s, laat Bart nog wat praktijk voorbeelden zien.

Wim V vertelt over Lightroom Classic (dat is niet de web applicatie)

Wim gebruikt Lightroom (hvoor de meeste bewerkingen), Bridge voor bestandsinrichting/naamgeving (vaak) en Photoshop (af en toe voor speciale handelingen).

 • Lightroom is modulair van opbouw en kent o.a. modules Bibliotheek, ontwikkelen en exporteren.
 • De bibliotheek (Catalog) is een heel  wezenlijk en belangrijk onderdeel. Je moet goed leren om te  gaan met de Catalog module om snel en makkelijk het bewerken van je foto’s in LR uit te voeren.
 • Bewerkingen in LR worden niet op de foto zelf uitgevoerd, maar alle bewerkingen van een foto worden apart opgeslagen in de Catalog in die file staat ook waar het originele bestand is opgeslagen.
 • Wim legt uit hoe hij zijn catalogus heeft ingericht, daarbij gebruikt hij Bridge om bestandsnamen te herbenoemen met een flink aantal verschillende gegevens zodat hij elke foto goed kan terug vinden, ook als hij het abonnement op Lightroom opzegt.
 • In LR kunnen ook groepen van foto’s samen hetzelfde trefwoord krijgen, zodat die groep weer oproepbaar is.
 • Wim laat diverse bewerking  mogelijkheden zien. Vanuit Bridge en vanuit LR kun je regelrecht Photoshop openen. Wel werd duidelijk dat een krachtige computer/laptop wel praktisch is omdat je met zware programma’s werkt en ook de bestanden in RAW formaat veel werkgeheugen vergen.

De excursiecommissie vertelt welke plannen ze hebben ontwikkeld.

 • Een Workshop over lightpainting, verzorgt door Anita Riemersma op woensdag avond of zaterdag morgen in de voorjaarsvakantie
 • Een vaartocht in het Naarder meer op een zondagmorgen speciaal voor fotografen van Argentum o.l.v. Martin. Tijdsduur ongeveer 4 a 5 uur.
 • Verder wordt er nog gedacht over een Wandeltocht in s Graveland en of een excursie voor architectuur fotografie.

Over de excursies zal je aparte e-mails ontvangen.

Over de challenges
Wim vertelt dat hij in het najaar wegens vakantie geruime tijd niet aanwezig zal zijn. Zowel in het voorjaar als in het najaar is er een challenge gepland. Wim vraagt of iemand mee wil organiseren bij de voorjaars challenge zodat die persoon het dan in het najaar kan regelen. Bart meldt zich aan.

 

Verslag clubavond 9-1-’23

Bernadet heet ons welkom en vertelt wat we vanavond gaan doen. We hebben een kijker, die zich voorstelt. Daarna neemt Ankie het woord. Zij vertelt dat  op 6 februari Ariane James komt om een presentatie te geven over zeggingskracht in een foto. Zij gaat onze foto’s bespreken en met name wat een foto sterk maakt. De opdracht die wij hebben is “Licht”. Maak een foto met het thema “Licht”. Je kunt zelf invullen hoe je dit gaat aanpakken. Belangrijk is wel dat het een foto is met zeggingskracht. De foto moet uiterlijk 3 februari ingeleverd zijn. Ariane gaat ze niet vooraf bekijken maar bespreekt ze spontaan op 6 februari.

Volgende week, op 16 januari, is de avond met Camera Nu. Je kunt je nog opgeven maar doe het snel. Er zijn nog 5 plaatsen. Iedereen moet vooraf aan Frans 1 euro betalen voor koffie of thee.

Een goed begin in 2023

 

We beginnen de avond met het ontkurken van de flessen bubbels.

 

 

 

 

Ieder krijgt een glas en we proosten op het nieuwe jaar.

 

 

 

 

Santé

 

 

 

 

 

 

Proost!

 

 

 

 

 

Gezondheid!

 

 

 

 

 

 

Op een fotogeniek 2023!

 

 


Plaat  op het bord
Vervolgens mag ieder zijn afgedrukte, mooiste, meest bijzondere foto ophangen envertellen wat de foto voor hem/haar zo bijzonder maakt.

 • Mieke start met een foto genomen in Indonesië een reis met mooie herinneringen aan haar 25 jarig huwelijk.
 • Ankie; foto van de Kilimanjaro die ze samen met haar dochter beklommen heeft. Een mooie regenboog boven het tentenkamp.
 • Wim Vleeming toont een portret van hemzelf bij de Grand Canyon waar hij een emotioneel moment had met een vreemde en het totale gevoel van vrijheid beleefde.
 • Bernadet heeft een zwart/wit foto van zebra’s genomen in Botswana
 • Evert, een mooi ingelijste natuurfoto met prachtige lucht tijdens een vaarvakantie in de vrije natuur.
 • Marijke is in Iran geweest waar ze een dorp heeft bezocht met een hele oude bevolkingsgroep gekleed in kleurige kleding wat voor Iran uitzonderlijk is.
 • Bart is in Frankrijk tijdens een fotocursus met flitslicht aan de gang gegaan en heeft zijn broer gefotografeerd.
 • Martin toont een bijzonder natuurfoto waarbij je goed moet kijken hoe het zit. Een duif die water drinkt en weerspiegelt wordt in het water.
 • Hans is op een scooter de binnenlanden van Kreta ingegaan  en heeft daar de ruige natuur vastgelegd met  wat ruïnes.
 • Anne heeft een wielrenner gefotografeerd en in het foto programma Focus Zoom beweging in de foto aangebracht.
 • Marianne is in de Dolomieten geweest en bergmeer met sneeuw vastgelegd. Tip van Bart als je groothoeklens niet groot genoeg is 3 overlappende foto’s maken en in de nabewerking een van maken.
 • Frans is met een vader-zoon vakantie in Frankrijk aan het parapenten geweest en heeft zijn zoon in actie vastgelegd.
 • Yvonne heeft een cursus nachtfotografie gedaan en de skyline van Rotterdam vastgelegd.
 • Arrendina heeft een foto van een mooie zonsondergang met vliegtuigstrepen in het palendorp bij Petten aan zee.
 • Wim Wolvenne was bij de opening van het grachtenfestival met een groep muzikanten.
 • Bea maakte eindelijk een portret van haar kleinzoon zonder dat hij een gekke bek  trekt.
 • Mariette gaat de artistieke kant op met een bijzondere foto van kleinzoon kijkend naar een peulenschil die een slang uitbeeldt. Zij maakt meestal lang lopende projecten.
 • Ellen toont een portret van haar dochter met paard en van haar fotogenieke kleindochter.
 • Mirjam heeft  in Jordanie net 500 treden beklommen en krijgt in een theetentje een kopje thee en wordt op de foto gezet met een prachtige achtergrond.

Het was leuk om zoveel diverse belevingen te horen en zien. Er volgt een korte pauze

Hoe verder met Argentum?
Bernadet geeft in het kort een uitleg waarom we met elkaar over de toekomst van Argentum gaan praten aan de hand van stellingen. We worden verdeeld over vier groepjes en gaan de stellingen bespreken. Alle bevindingen worden door het bestuur meegenomen in een evaluatie hoe we er voor staan en wat de wenselijk is voor de toekomst. In de ALV wordt het een agendapunt.

Het was een mooie avond. 

Marianne.