Verslag clubavond 4 maart 2024 (Ledenvergadering)

Notulen ALV 4-03-2024, gemakt door Marianne

1. Opening.
Bernadet opent om 20.10 uur de vergadering.

2. Vaststellen quorum.
Er zijn 18 leden aanwezig. Ruim voldoende om de vergadering door te laten gaan.

3. Mededelingen van het bestuur.

  • Er zijn nieuwe studiolampen aangeschaft. 2 stuks LED lampen. Deze kunnen gebruikt worden door de leden. Je kunt ze 2 weken meenemen tegen een vergoeding van €10. Instructies zitten in de koffer. Deze krijgt ieder lid ook toegestuurd.
    De reflectoren zitten in een aparte doos. Dus zowel de koffer als de doos meenemen.
  • Ondanks een forse toename van het aantal leden afgelopen jaar eindigen we toch weer met 26 leden. Het verloop heeft diverse oorzaken. Meestal privé- omstandigheden maar ook 3 waarvan de club niet aan de verwachtingen voldeed.

4. Goedkeuren notulen ALV 2023.
Niemand heeft opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

5. Jaarverslag.
Bernadet somt een aantal zaken op die we afgelopen jaar gedaan hebben en dat is behoorlijk wat. Met dank aan de inzet van de verschillende commissies, bestuur en de inbreng van de leden.

6. Verslag kascommissie.
Hans deelt mede dat de jaarcijfers, rekeningen en bankafschriften zijn gecontroleerd en dat alles klopt. Met dank aan Frans en Carla voor de duidelijke presentatie van de jaarcijfers.

7. Rekening en verantwoording 2023.
Frans geeft een korte toelichting op de jaarcijfers. Herman vraag waarom de post drankjes, hapjes zo gestegen is. Frans meldt dat daar ook de attenties, voor leden en sprekers bij zit. De post zal herbenoemd worden in consumpties en attenties.
We hebben een mooi resultaat mede door de extra contributie en het toegenomen ledental.

8. Begroting 2024.
Door spreiding van de lampkosten en door de gift van Viega kunnen we de begroting in balans houden. Herman vraagt nog of er geld gereserveerd is voor nieuwe statieven voor de lampen. We gebruiken in eerste instantie de oude. Mochten deze toch niet stevig genoeg zijn kunnen we vanuit de reserve nieuwe aanschaffen.

9. Vaststellen contributie 2024.
Gezien de gezonde financiële positie hoeft de contributie niet verhoogd te worden.

10. Verkiezing bestuursleden.
Marianne treed maart 2024 af als secretaris. Wim Vleeming is de enige die zich aangemeld heeft voor de functie van secretaris. Bernadet vraagt of er iemand bezwaar heeft. Iedereen gaat akkoord en Wim Vleeming wordt de nieuwe secretaris. Marianne wordt bedankt met een bloemetje en een cadeaubon.

11. Verkiezing/vaststellen commissies.
a. Kascommissie.
Vertegenwoordiger in bestuur Frans. Hans blijft zitten en Ans komt erbij.
b. Programmacommissie.
Vertegenwoordiger in bestuur Mirjam. Evert, Ankie, Wim Vleeming en Mirjam. Ankie blijft tot de zomer en Debby komt er nu bij.
c. Expositiecommissie.
Vertegenwoordiger in bestuur moet nog vastgesteld worden. Marijke, Mariette, Anne, Wim Wolvenne en vanaf september komt Ankie erbij.
d. Digitaal commissie
Vertegenwoordiger in bestuur Wim Vleeming. Bart en Hans met Herman als reserve.
e. Excursiecommissie
Vertegenwoordiger in bestuur Bernadet. Yvonne, Ans, Bea en Bart wil ook aanhaken. Debby gaat eruit.

12. Voorstellen van uit het bestuur.

  • Wat vinden we de leden ervan om de clubavonden echt om de week te houden en geen rekening te houden met de schoolvakanties. Behalve de zomer en kerstvakantie?
    Sommige leden vinden elke eerste en derde maandag van de maand. Ook om de week is besproken. Belangrijk vindt iedereen dat er meer regelmaat is en dat de data lang van te voren bekend zijn.
    Het bestuur maakt in april een rooster voor het volgende jaar en dat wordt aan de leden gestuurd.

13. Voorstellen vanuit de leden.
Er zijn geen opmerkingen.

14. Wat verder nog ter tafel komt.
Mieke is dit jaar 25 jaar lid. Zij krijgt namens de leden een bloemetje aangeboden.

15. Sluiting vergadering.
Om 21.10 wordt de vergadering gesloten