Verslag clubavond 6 maart 2023

Deze avond is gewijd aan de algemene ledenvergadering, en aan de presentatie van de rode draad.

Notulen van de ALV

 1. Opening. Bernadet opent om 19.45 de vergadering.
 2. Vaststellen quorum 1/7 deel van het aantal stemgerechtigde leden (4 leden).Er zijn 22 leden aanwezig inclusief bestuur.
  Afwezig met kennisgeving, Ankie, René, Debby, Ingrid,
 3. Mededelingen van het bestuur. Er zijn geen mededelingen
 4. Goedkeuren notulen ALV 2022. Er zijn geen opmerkingen de notulen worden vastgesteld.
 5. Jaarverslag. Na een moeizame start van het jaar hebben we uiteindelijk toch een succesvol jaar gehad. We hebben een nieuw onderkomen gevonden, 5 nieuwe leden erbij, 3 nieuwe bestuursleden. We hebben een mooi programma gehad en een aantal exposities. De commissies, met name de programmacommissie
  worden bedankt voor hun inzet. Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag.
 6. Verslag kascommissie. Toelichting van de kascommissie. Wim Vleeming meldt dat de presentatie van de jaarcijfers duidelijk is en dat er geen onrechtmatigheden in zitten.
 7. Rekening en verantwoording 2022. Frans licht de jaarcijfers toe. We zijn minder negatief uitgekomen dan begroot was. Mede door de extra contributie van nieuwe leden en doordat de programmacommissie ruim binnen het budget is gebleven. Er zijn geen vragen.
 8. Begroting 2023. Evert merkt op dat er een behoorlijke stijging in de opbrengsten is waardoor de balans minder negatief is dan voorgaand jaar. Onze vaste lasten zullen echter ook dit jaar weer toenemen is de verwachting. Wanneer de contributie niet verhoogd wordt zullen we weer in de min uitkomen (220 euro).
  De begroting voor 2023 wordt door de leden goedgekeurd
 9. Vaststellen contributie 2023. Voorstel is toch een verhoging gezien de kostenstijging van alle vaste lasten en van de bedragen die fotografen vragen voor een presentatie, lezing of coaching . Willen we het programma met presentaties boeiend houden dan is een verhoging naar €108,- wenselijk. Dit voorstel geeft enige discussie. De programmacommissie meldt dat het lastig is een goed programma neer te zetten voor het huidige budget, gezien alle prijsstijgingen. Al jaren werkt de programma commissie met het
  budget van € 1000,-. Dat is nu niet meer toereikend voor een goed programma. Nieuwe leden merken op dat zij lid zijn geworden bij Argentum juist ook vanwege het leuke en interessante programma. Als er een ander programma is, is het maar de vraag of men dan nog lid blijft of wordt. Voor sommige leden is het een behoorlijke verhoging en moeten er keuzes gemaakt worden. Er wordt over gestemd. Er stemmen 18 leden vóór een contributie verhoging tot € 108,- .
  Voor 2023 wordt de contributie vastgesteld op108 euro.
  Het bestuur geeft aan dat als er mensen zijn die een probleem hebben met deze verhoging zij zich bij het bestuur kunnen melden. Met elkaar gaan we dan kijken wat wel mogelijk is.
 10. Verkiezing bestuursleden. Marianne treedt maart 2024 af als secretaris. Wie wil zich aanmelden voor deze functie in het bestuur? Graag ruim van te voren melden i.v.m. de overdracht van het secretariaat.
 11. Verkiezing/vaststellen commissies.
  a. Kascommissie vertegenwoordiger in bestuur Frans/ Hans en Carla
  b. Programmacommissie vertegenwoordiger in bestuur Mirjam/ Ankie, Mirjam, Wim Vleeming en Evert.
  c. Expositiecommissie vertegenwoordiger in bestuur Marianne/ Anne, Wim Wolvenne, Marijke en Mariette.
  d. Digitaal commissie vertegenwoordiger in bestuur Marianne/ Hans, Bart en bij hun afwezigheid wil Herman de laptop op clubavonden bedienen.
  e. Excursiecommissie vertegenwoordiger in bestuur Bernadet/ Bea, Martin, Ans en Ellen.
  12. Voorstellen van uit het bestuur. Mirjam vertelt in kort de uitslag van de enquête van de Camera NU avond. Voorstel is om 1 a 2 x per jaar een dergelijke avond te organiseren. Dan wel meer entree vragen.
  Oud leden hebben aangegeven ook voor presentaties te willen betalen, deze kunnen ook uitgenodigd worden.

Naar aanleiding van de stellingen die we besproken hebben zijn er vanuit het bestuur de volgende voorstellen;

 • Ledenaantal laten groeien tot 30 a 35 leden. Dit wordt goed gevonden met de opmerking bij 35 te heroverwegen.
 • Challenge niet veranderen. Een initiatief om buiten de club mensen hierbij te betrekken is welkom
 • Doelgroep jongeren aan trekken zijn 30, 40 tot 50 jarigen. Waarbij opgemerkt wordt dat jongeren zeker ook welkom zijn maar dat we ons met werving we niet specifiek op die doelgroep richten
 • Voor nieuwe leden een buddy die alle ins en outs van de club uitlegt. En fototechnische aspecten indien nodig. De vraag rijst of nieuwe leden hier belangstelling voor hebben. Een aanspreekpersoon vindt met toch wel fijn.
  Wim Vleeming, Bart, Mirjam, Bernadet en Marianne geven te
  kennen dat zij aanspreekpersoon willen zijn voor nieuwe leden. Dat geldt ook voor de huidige nieuwe leden.
 • Exposities blijven vooralsnog zoals we gewend zijn. Vraag; hoeveel exposities willen de leden per jaar? Opgemerkt wordt zoveel als leden foto’s blijven insturen. Stuurt men geen foto’s meer in dan is het kennelijk genoeg. De expositie-commissie geeft aan dat in het jaar van het jubileum waarin we 8 exposities hadden dit voor hun wel behoorlijk aanpoten was.
  Evert geeft een voorbeeld hoe je een expositie bv bij een bank kunt houden. Dan gaan we volgens een thema fotograferen bv geld, een kluis, etc. De bank wordt gevraagd de kosten van de expositie en misschien iets meer te betalen in ruil voor mooie foto’s in een lege gang. Evert en Yvonne gaan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn bij bedrijven.
 • Samenwerking met andere organisaties heeft geen daadwerkelijke ideeën opgebracht. We kunnen t.z.t. kijken of er een samenwerking mogelijk is met bv natuurmonumenten of andere clubs.
  Fotograferen van evenementen was weinig animo voor. Bussum cultureel is in september en dan zijn er nog veel leden op vakantie. Het werken met thema groepen werd voor alsnog niet nodig gevonden.

  13. Voorstellen vanuit de leden.
  Mariette wil graag een foto van elk lid met naam zodat nieuwe leden sneller weten wie wie is. Marianne gaat kijken of dit in te passen is in de ledenlijst. Het helpt al als men een gezicht in de whats app kan zien
  Herman merkt op dat geldstromen voor een door de club georganiseerde extra avond via de bankrekening van de club moet lopen en niet via een privérekening dit om het transparant te houden.
  Yvonne vindt het programma en alles wat georganiseerd wordt zeer boeiend en bedankt de commissies.
  Paul vertelt dat hij nu 2 x bij een clubavond is geweest. Dat het hem goed bevalt en dat hij lid wordt.
  Bart merkt op dat er best hogere entree gelden gevraagd kunnen worden bij workshops, lezingen enz, zodat je een soort spaarpotje maakt.
  14. Wat verder nog ter tafel komt. Wim Wolvenne is dit jaar 50 jaar lid van Argentum. Dat verdient een bloemetje. Bernadet bedankt Wim voor zijn jarenlange lidmaatschap en zijn inzet in met name de
  expositiecommissie en andere werkzaamheden voor de club.
  15. Sluiting vergadering.

Rode draad

We nemen de rode draad door. Het is weer een mooie serie geworden. Voor de leden is deze serie te bekijken via de volgende link: https://www.fotoclubargentum.nl/wp-content/uploads/2023/03/Rode-draad-22-23.pdf